Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cwestiynau Cyffredin am y Brifysgol ac effaith COVID-19

Byddwn yn agor ein campws i fyfyrwyr ym mis Medi.

Cyn belled â bod y gofynion pellhau cymdeithasol yn parhau, bydd gwahaniaethau o ran sut y byddwn yn gweithredu, ond ein blaenoriaethau yw darparu’r profiad myfyrwyr gorau posibl wrth gadw pawb yn ddiogel.

Os ydych yn fyfyriwr newydd, ewch i'n gwefan Croeso 2020.

Edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin isod, neu os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni.

Pryd fydd y tymor yn cychwyn?

Bydd y tymor yn cychwyn ar 28 Medi 2020.

Ydy'r campws ar agor?

Ydy, mae'r campws ar agor. Mae'r campws yn gweithredu yn wahanol, yn unol â gofynion pellhau cymdeithasol ac unrhyw gyfyngiadau eraill sydd yn rhaid cydymffurfio â nhw.

A fydd addysgu wyneb yn wyneb ar y campws?

Rydym yn darparu profiad Dysgu Cyfunol i chi. Dyma beth allwch chi ei ddisgwyl:

 • Bydd sesiynau byw ar y campws fel seminarau, sesiynau ymarferol a thiwtorialau yn cael eu cyflwyno mewn grwpiau bach fel eich bod chi’n gallu pellhau’n gymdeithasol. Bydd maint y grwpiau yn dibynnu ar y mesurau pellhau cymdeithasol sydd ar waith ar y pryd.
 • Lle mae’n briodol, mae staff hefyd yn gweithio ar ddarparu sesiynau ymarferol ar-lein, gan gynnwys defnyddio meddalwedd arloesol mewn labordy.
 • Byddwch yn derbyn sesiynau darlith “arferol” ar-lein. Efallai bod y rhain wedi’u recordio neu efallai’n fyw. Yn ogystal, mae staff yn gweithio ar ffyrdd arloesol a chyffrous newydd o addysgu, megis sesiynau byr wedi’u recordio, bydd yn cynnwys gweithgareddau rhyngweithiol i ddatblygu cymunedau dysgu gyda chyd-fyfyrwyr a phrofiadau dysgu o ansawdd uchel.
 • Bydd eich dysgu hunangyfeiriedig hefyd yn rhan o’ch rhaglen, fel sy’n digwydd fel arfer. (e.e., darllen, paratoi ar gyfer aseiniadau, gwylio adnoddau fideo eraill, gweithio gyda’ch cyd-fyfyrwyr ar weithgareddau dysgu).

Bydd faint o’ch rhaglen sydd yn cael ei ddarparu’n fyw ar y campws neu ar-lein yn dibynnu ar nifer o bethau. Yn gyntaf faint o’ch cwrs penodol sy’n cynnwys darlithoedd mawr, seminarau, gwaith ymarferol a gwaith maes. Ac yn ail ar y rheolau a’r canllawiau sy’n ymwneud â Covid 19 y mae’n rhaid i ni gydymffurfio â nhw wrth inni fynd trwy’r flwyddyn academaidd. Rydym yn ceisio sicrhau bod gennym yr hyblygrwydd i gynyddu faint o addysgu byw sydd ar y campws pan allwn.

Sut mae'r Brifysgol yn monitro achosion o Covid-19?

Mae'r Brifysgol yn gweithio'n agos gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru a'r bwrdd iechyd lleol i fonitro profion sy’n bositif am Covid 19 ymhlith myfyrwyr a staff. Mae gennym gynlluniau cadarn ar waith i ymateb i unrhyw gynnydd pryderus mewn achosion. Mae Covid 19 yn bresennol ym mhob cymuned a dyma pam yr ydym yn gofyn i fyfyrwyr a staff gydymffurfio â'r rheolau a gwneud eich rhan i helpu i leihau lledaeniad y feirws.

Rydw i yn byw mewn ardal sydd gyda chyfyngiadau Covid 19. Ydw i’n gallu parhau i deithio i’r Brifysgol?

Mae’r Brifysgol yn ymwybodol fod rhai ardaloedd gyda chyfyngiadau teithio oherwydd Covid 19. O ran y dull addysgu dros y flwyddyn academaidd nesaf, fe fydd y cyrsiau yn cael eu darparu drwy ddysgu cyfunol. Bydd rhan fwyaf o’r cyrsiau yn cynnwys presenoldeb ar y campws mewn seminarau neu mewn sesiynau sgiliau ymarferol, yn ogystal â dysgu a seminarau ar-lein. Bydd faint o amser dysgu sy’n digwydd ar y campws yn ddibynnol ar eich cwrs a'ch blwyddyn astudio.

Os ydych chi yn byw yn y DU a ddim yn dymuno teithio i’r Brifysgol yn ystod y cyfnod o gyfyngiadau sydd wedi eu gosod gan y Llywodraeth, rydym yn eich cynghori i gysylltu â’ch Ysgol academaidd i drafod eich opsiynau. I’r rhai ohonoch sydd yn dymuno teithio, bydd y Brifysgol yn cefnogi eich penderfyniad, a gallwn gynnig Llety mewn Neuadd yn gynnar os dymunwch, i chi gael hunan-ynysu. Rydym yn gofyn i bob myfyriwr sydd yn teithio i fod yn ymwybodol o symptomau Covid 19 ac i beidio teithio ac i gael prawf os oes gennych unrhyw bryderon.

Sut dwi'n cael prawf ar gyfer Covid-19?

Os oes gennych symptomau Covid-19 ac yn fyfyriwr Bangor, gallwchcyrchu trefniant profi covid-19 myfyriwr Prifysgol Bangor https://apps.bangor.ac.uk/covid/

Sut dwi'n datgan canlyniad prawf Covid-19 positif?


Os ydych wedi cael canlyniad prawf cadarnhaol am Covid-19 rhowch wybod i'r Brifysgol cyn gynted â phosibl yma https://apps.bangor.ac.uk/covid/

Beth yw'r polisi ar wisgo gorchuddion wyneb?

Yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru, rhaid i'r holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr wisgo gorchuddion wyneb yn adeiladau'r brifysgol.

Mae rhesymau dros beidio â gwisgo gorchudd wyneb wedi eu nodi yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru ac maent yn cynnwys:

 • Y rhai na allant roi gorchudd wyneb amdanynt, eu gwisgo na'u tynnu oherwydd salwch corfforol neu feddyliol / rhesymau'n ymwneud ag anabledd
 • Y rhai y byddai rhoi gorchudd wyneb amdanynt, ei wisgo neu'i dynnu'n peri trallod mawr iddynt
 • Rhoi cymorth i rywun sy'n dibynnu ar ddarllen gwefusau i gyfathrebu
 • Er mwyn gwarchod rhag niwed neu anaf, neu risg o niwed neu anaf, i chi'ch hun neu i eraill er mwyn gwarchod rhag anaf, neu i ddianc rhag risg o niwed
 • Bwyta neu yfed
 • Cymryd meddyginiaeth
 • Nid oes unrhyw ofyniad i bobl ddarparu prawf eu bod wedi'u heithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb, ond efallai yr hoffent lawrlwytho e-gerdyn o Gov.uk y gellir ei ddefnyddio o'u ffôn.

Yn ystod darlithoedd a seminarau, mae angen i fyfyrwyr wisgo gorchuddion wyneb, ond efallai na fydd angen i ddarlithwyr a hyfforddwyr wneud hynny gan fod mesurau lliniaru eraill yn eu lle, fel cyflwyno o bellter dros 2 fetr neu o'r tu ôl i orchudd/sgrin persbecs. Nid yw'n ofynnol i staff mewn swyddfeydd ag un yn unig ynddynt, a mannau tebyg, wisgo gorchudd wyneb. Ni ddisgwylir i fyfyrwyr yn eu cartref eu hunain wisgo gorchuddion wyneb. Hefyd, efallai na fydd angen gwisgo gorchuddion wyneb ar gyfer rhai gweithgareddau gwyddonol lle byddai'r rhain yn peri mwy o risg. Bydd gofynion yn cael eu nodi o fewn gweithdrefnau labordy.

Caiff myfyrwyr ac aelodau staff eu hannog yn gryf i fod yn ystyriol o eraill a all fod â chyflyrau iechyd, ac i wisgo gorchuddion wyneb yn adeiladau'r Brifysgol.

Beth os na allaf fynd i ddosbarthiadau oherwydd bod yn rhaid i mi hunan-ynysu?

Os oes angen i chi hunan-ynysu byddwch yn gallu defnyddio’r adnoddau ar-lein i barhau â’ch cwrs nes eich bod chi’n gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau wyneb yn wyneb eto.

Beth yw'r rheolau ynglŷn â dychwelyd adref?

Fel y byddwch yn ymwybodol mae'r rheolau a'r rheoliadau wedi bod yn newid yn gyflym, hefyd nid yw'r rheolau yng Nghymru bob amser yr un fath â'r rheolau yn Lloegr. Mae'r Brifysgol yn monitro'r rheolau a'r canllawiau sy’n cael eu cyhoeddi gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru yn gyson. Ar hyn o bryd nid oes gennym wybodaeth benodol am y rheolau ynglŷn â dychwelyd i gartrefi teuluol, cyn gynted ag y bydd gennym wybdoaeth, byddwn yn rhannu hyn gyda myfyrwyr.

Sut mae'r Brifysgol yn cadw myfyrwyr yn ddiogel?

Bydd myfyrwyr presennol eisoes yn gyfarwydd â'r Ap Cofrestru https://yma.bangor.ac.uk a ddefnyddir fel arfer gan y Brifysgol i fonitro presenoldeb mewn darlithoedd at ddibenion gwella ymgysylltiad a chyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol. Rydym wedi gwneud rhai gwelliannau i'r Ap hwn fel y gallwn adnabod eich cysylltiadau agos yn gyflym os byddwch chi neu gyd-fyfyriwr yr ydych wedi cael cysylltiad agos a hwy yn cael canlyniad Covid-19 positif.

Sylwch, yn wahanol i systemau'r llywodraeth, ni fyddem yn monitro eich symudiadau yn barhaus, byddwn dim ond yn casglu ac yn rhannu data yn seiliedig ar y cofrestru presenoldeb pan fyddwch yn bresennol yn ein digwyddiadau. Sylwch, nid yn unig y byddwn yn defnyddio’r Ap mewn darlithoedd ond yn ystod cyfnod y pandemig byddwn hefyd yn ei ddefnyddio ar adegau eraill mewn lleoliadau academaidd ac anacademaidd (ee pan fyddwch chi'n defnyddio'r gampfa, neu yn un o'n caffis ).

Byddwch yn barod i nodi'r cod PIN yn yr URL uchod pryd bynnag y gofynnir ichi wneud hynny - bydd hyn yn eich cadw chi a'ch cyd-fyfyrwyr yn ddiogel.

Yn seiliedig ar y data rydych chi'n ei ddarparu, byddwn ni'n gallu gweld yn gyflym gyda phwy rydych chi wedi bod mewn cysylltiad yn ein darlithoedd a'n digwyddiadau. Pan ofynnir i ni wneud hynny gan Iechyd Cyhoeddus Cymru o dan y system Track, Trace and Protect byddwn yn rhannu'r data hwn, ynghyd â'ch enw, cyfeiriad a manylion cyswllt..

A fydd addysgu ar-lein ar gael trwy’r flwyddyn?

Rydym yn bwriadu sicrhau bod cynnwys ar-lein ar gael am y flwyddyn gyfan felly os na allwch fod ar y campws oherwydd Covid 19 byddwch yn dal i allu parhau â’ch astudiaethau. Fodd bynnag, bydd disgwyl i chi ymrwymo i gymryd rhan lawn ym mhob agwedd ar eich cwrs, gan gynnwys ar y campws.

Rwyf wedi gwneud cais am gwrs a fyddai fel arfer wedi’i gyflwyno ar y campws, a allaf ddewis astudio yn gyfan gwbl trwy ddysgu o bell y flwyddyn nesaf?

Na, mae’n ddrwg gennym, nid yw hwn yn opsiwn. Rydym yn anelu at sicrhau bod yr holl gynnwys craidd ar gael ar-lein i’w ddefnyddio lle na all myfyrwyr fod ar y campws oherwydd Covid 19.

Mae hyn er mwyn amddiffyn myfyrwyr rhag colli elfennau o’u rhaglen os na allant fynychu’r campws am gyfnod byr neu os na ellir cyflwyno rhannau o’r rhaglen, fel darlithoedd mawr, ar y safle oherwydd pellter cymdeithasol.

Mae cryfderau allweddol Prifysgol Bangor o amgylch ein cymuned a’r ystod eang o weithgareddau a chefnogaeth a gynigiwn.

Felly, byddwn yn disgwyl ichi sicrhau eich bod ar gael i gymryd rhan mewn cymaint o’r cymorth, y ddarpariaeth a’r gweithgareddau ar y campws â phosib.

A oes Wythnos Groeso?

Bydd. Fe’i gelwir eleni yn Croeso 2020. Rydym yn cynllunio ystod o weithgareddau, gyda chynnwys ar-lein, i’ch helpu i ymgartrefu ym mywyd y Brifysgol cyn gynted â phosibl.

A fydd gweithgareddau clybiau a chymdeithasau?

Bydd, bydd llawer o’n gweithgareddau allgyrsiol yn rhedeg o fis Medi. Undeb Myfyrwyr Bangor fydd yn arwain rhain, ac maent am ddim i bob myfyriwr ymuno.

Byddwn yn darparu rhaglen o weithgareddau cymdeithasol i lawer o’n cymdeithasau a’n clybiau, yn ogystal â chynnig darpariaeth ar-lein lle na ellir cynnal pellter cymdeithasol.

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Clybiau a Chymdeithasau Gorau WhatUni am dair blynedd yn olynol, ac rydym yn gweithio’n galed iawn i sicrhau ein bod yn cyflawni’r enw da hwn y flwyddyn academaidd nesaf.

Bydd manylion penodol am yr ystod o weithgareddau allgyrsiol a gynigir ar gael cyn mis Medi.

Nid oes gen i liniadur / cyfrifiadur personol ar gyfer gweithio ar-lein. A all y Brifysgol gynghori / helpu?  

Mae Cronfa Caledi Ddigidol ar gael ar gyfer myfyrwyr newydd a rhai sy’n dychwelyd sydd yn gymwys. Mae’r gronfa hon yn darparu cefnogaeth ar gyfer costau annisgwyl na all myfyrwyr eu talu. Cysylltwch â moneysupport@bangor.ac.uk am wybodaeth.

Pa gymorth fydd ar gael i fyfyrwyr?  

Er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn gallu cael gafael ar gymorth lle bynnag y mae nhw, bydd yr holl Wasanaethau Myfyrwyr ar gael ar-lein. Yn ogystal, bydd myfyrwyr ar y campws yn gallu gwneud apwyntiad wyneb yn wyneb ag Ymgynghorwyr Anabledd, Cynghorwyr Iechyd Meddwl, Cynghorwyr ac ystod o staff Cymorth Myfyrwyr eraill.

A fydd y Brifysgol yn darparu Offer Amddiffyn Personol (PPE)?

Mae Offer Amddiffyn Personol (PPE) a gorchuddion wyneb yn ddwy eitem wahanol. Bydd y Brifysgol yn darparu PPE ar gyfer y gweithgareddau hynny y mae angen eu defnyddio, megis rhyngweithio agos a gwaith labordy. Bydd yr angen am PPE yn cael ei nodi mewn asesiadau risg neu brotocolau unigol. Yn unol ag argymhellion Llywodraeth Cymru, argymhellir defnyddio gorchuddion wyneb tair haen (golchadwy).

Byw yn Neuaddau’r Brifysgol

A fydd llety’r Brifysgol?

Bydd.

A fydd rhaid i mi dalu am lety os bydd yn rhaid i’r campws gau

Os oes rhaid i’r campws gloi i lawr ac na allwch ddefnyddio’ch llety, ni fydd yn rhaid i chi dalu.

Sut bydd pellter cymdeithasol yn gweithio yn Neuaddau Preswyl y Brifysgol?

Bydd ystafell yn cael ei dyrannu i chi mewn fflat, bydd y myfyrwyr eraill yn y fflat yn dod yn ‘aelwyd’ i chi felly does dim angen i chi bellhau’n gymdeithasol oddi wrthynt. Bydd gennych eich cyfleusterau en-suite eich hun ond byddwch yn rhannu cyfleusterau cegin gyda’r myfyrwyr eraill yn eich fflat.

A fyddaf yn gallu teithio / mynd adref i ymweld â theulu neu ffrindiau ar y penwythnos unwaith y byddaf ym Mangor?

Byddwch yn rhydd i deithio, ar yr amod bod teithio o’r fath yn unol â chyngor y Llywodraeth. Ni fydd y Brifysgol yn gosod unrhyw gyfyngiadau.

A fydd unrhyw weithgareddau cymdeithasol i fyfyrwyr mewn llety?

Mae Campws Byw yn cynllunio rhaglen ar-lein o weithgareddau cymdeithasol. Byddwch wrth gwrs yn gallu trefnu eich gweithgareddau cymdeithasol eich hun wyneb yn wyneb â’r myfyrwyr eraill yn eich fflat gan y byddant yn rhan o’ch ‘cartref’.

Beth os bydd angen i mi ynysu fy hun tra byddaf yn byw mewn Neuaddau?

Byddwch chi’n hunan-ynysu yn eich ystafell. Dylech roi gwybod i staff y Neuaddau ar unwaith drwy ebostio cymorthcovid@bangor.ac.uk ac yna byddwn yn eich cefnogi i sicrhau eich bod yn cael yr holl help sydd ei angen arnoch, gan gynnwys cyflenwadau o fwyd. Bydd y gefnogaeth yma hefyd ar gael i fyfyrwyr Bangor yn Neuadd Snowdon, Wrecsam.

Cysylltwch â ni

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni.